Trang Chủ

Chúng tôi hướng đến một giá trị cộng đồng. Giá trị của giáo dục, sự sẻ chia, đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau, và không vị đồng tiền
Các thành viên trong tập đoàn cùng lao động góp phần xây dựng đất nước.
Tiến đến xây dựng trường học miễn phí cho người khó khăn, và bệnh viện miễn phí cho trẻ em nghèo và người cao tuổi neo đơn.